کاشت مو

در این مرکز عملیات کاشت مواز مشاوره جهت انتخاب روش مناسب جراحی تا برداشت گرفت و انجام کاشت توسط پزشک و یا با نظارت کامل ایشان انجام میگردد،کلیه عملیات کاشت در این مرکز دارای ضمانتنامه کلینیک میباشد و درصورت عدم رضایت و یاتمایل به تغیرات برای مراجعه کنندگان عزیز تغیرات به صورت رایگان در کلینیک انجام خواهد شد.
روش کاشت مناسبب رای هر فرد توسط پزشک متخصص براساس نیاز فرد، سن، میزان بانک مو، میزان طاسی و محل طاسی به روش FIT و روش FUT و یا ترکیبی مشخص میگردد.